Nauczeni doświadczeniem zdajemy sobie sprawę, że dla świeżo upieczonych przedsiębiorców nawigacja po pojęciach związanych z księgowością dla firm wcale nie jest prosta i przyjemna. Jako, że misją tego bloga jest ułatwienie tego procesu – przygotowaliśmy dla Was słowniczek pojęć związanych z księgowością dla małych i średnich firm! Zapraszamy do przeczytania i zobowiązujemy się do regularnego poszerzania spisu.

Pojęcia nie są uszeregowana alfabetycznie, a uwaga – tematycznie. W obrębie danego tematu znajdziesz komplet pojęć z nim związanych.

Akcje – posiadane przez firmę papiery wartościowe innego podmiotu na przykład takiego, który jest notowany na giełdzie. Łączą one w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Ich wartość wynika z uczestniczenia akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej.

Obligacje – papiery wartościowe stwierdzające zaciągnięcie pożyczki przez emitenta u nabywcy obligacji. Emitent zaciągając pożyczkę zobowiązuje się do jej zwrotu właścicielowi obligacji w określonym terminie wraz z odsetkami liczonymi od ceny nominalnej.

Aktywa – inaczej zasoby majątkowe jednostki. wg. Ustawy o rachunkowości są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Pasywa – źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Głównym kryterium podziału pasywów jest fakt czy pozostają trwale czy przejściowo w  dyspozycji przedsiębiorstwa.

Bilans – dwustronne zestawienie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów sporządzane na określony dzień i w określonej formie.

Rachunek zysków i strat – obok bilansu jest to jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego. Jest powiązany z bilansem wartością osiągniętego wyniku finansowego z całej działalności gospodarczej. W rachunku zysków i strat wykazuje się pozycje odzwierciedlające skutki operacji wynikowych, a więc takich, które powodują powstawanie kosztów i strat ale także przychodów i zysków.

Rachunek przepływów pieniężnych – (ang. cash flow) jest jednym z elementów sprawozdania finansowego. Prezentuje on pomiar wyniku finansowego działalności przedsiębiorstwa w danym okresie.

Sprawozdanie skonsolidowane – sprawozdanie finansowe przygotowane dla grupy jednostek, które są powiązane ze sobą kapitałowo.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

  1. skonsolidowanego bilansu ;
  2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat;
  3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych;
  4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Lista płac – dokument potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników i uwzględniający składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone zarówno przez pracownika jak i pracodawcę, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz kwotę wynagrodzeń netto.

Koszty – zamierzone zużycie czynników produkcji wyrażone wartościowo a związane z działalnością gospodarczą jednostki.

Przychody finansowe – przychody wynikające z operacji finansowych.

Amortyzacja – w prawie bilansowym i podatkowym oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych.

Biura rachunkowe to podmioty gospodarcze, które świadczą usługi na rzecz innych podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji i osób fizycznych w zakresie rachunkowości, płac a czasami również obsługują dokumentację kadrową.

Samodzielny księgowy – osoba obejmująca odrębne stanowisko w dziale finansów i rachunkowości, samodzielnie realizująca zadania z zakresu organizacji księgowości i rachunkowości firmy lub instytucji.